محمدرضا زارع مهرجردی

محمدرضا زارع مهرجردی

محمدرضا زارع مهرجردی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322609
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ندا اشرف گنجوئی شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرموفقیت شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارشناسی ارشد --------
زینب بدخشان بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پایداری محصولات کشاورزی دکتری 1402/11/17
مصطفی بنی اسدی ارزیابی اثرات جانبی اقتصادی - محیط زیستی ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی در حوضه آبریز ارزوئیه دکتری 1395/12/11
هادی بنوان تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع زیست محیطی در دشت رامهرز کارشناسی ارشد 1402/10/30
فاطمه پزشک پیش بینی نقش شاخص های زیست محیطی کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه ای در ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه پزشک پیش بینی نقش شاخص های زیست محیطی کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه ای در ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه پزشک پیش بینی نقش شاخص های زیست محیطی کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه ای در ایران کارشناسی ارشد 1401/04/25
فهیمه حوت میردوستی تاثیر اندازه مزرعه بر بهره وری آب در مزارع گندم رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
ناصر خجندی تاثیر رد پای کربن بر هزینه های بهداشتی کارشناسی ارشد 1402/10/30
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد --------
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد --------
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد --------
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدحسن میرزاده ابگرمی تاثیر روش های متفاوت آبیاری در الگوی کشت بهینه شهرستان ارزوئیه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت کارشناسی ارشد 1402/03/23
سارا مرادی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد روستایی در اشتغال و توانمندسازی زنان در شهر بندرعباس کارشناسی ارشد --------
زهرا نادری زاده بررسی تأثیر اعتبارات بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1402/11/17
شهرام رئیسی پورسربیژن پیاده سازی مفهوم پیوند آب-انرژی-غذا-محیط زیست در دشت جیرفت به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی: کاربرد روش NSGA-II دکتری --------
اسما رحیمی مقبلی بررسی وفور منابع طبیعی بر کیفیت منابع طبیعی کارشناسی ارشد --------
سیدمحمد سعیدی حسینی ارزیابی عملکرد اقتصادی تعاونی های کشاورزی استان کرمان کارشناسی ارشد 1401/06/23
صبا صفرزاده محمودآبادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودآبادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودآبادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودآبادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
مهسا شجاعی فر بررسی رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر، ردپای اکولوژیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد 1402/03/23
فرشید سلیمانی نژاد بررسی تأثیر تغییر اقلیم و پیشرفت تکنولوژی بر منابع طبیعی ایران با استفاده از مدل نوردهاوس دکتری --------
فاطمه باقی زاده بررسی استراتژیهای حکمرانی آب دکتری --------
شیرین خواجه حسنی رابری عوامل موثر بر انتخاب مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با استفاده از هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1396/03/16
فایزه دیده بان به‌کارگیری‎نظریه‌ی گسترش یافته رفتار ‎برنامه‌ریزی شده در بررسی قصد خرید گیاهان دارویی شهرستان کرمان، در شرایط بحرانی(کووید-19) کارشناسی ارشد 1400/11/20
محمدرضا رضایی فر طراحی الگوی توسعه پایدار در بخش کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی (شیوع کووید 19) دکتری 1402/06/28
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد --------
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
سمانه نگارچی ارزشگذاری و ارزیابی اقتصادی بهره برداری آب های سطحی مصرفی برای بخش کشاورزی در حوضه غرب زاینده رود دکتری 1396/12/15
میترا ابراهیمی تکلو بررسی بیمه محصولات زراعی کارشناسی ارشد --------
عطیه ابراهیمی سیریزی تاثیر تکنولوزی آبیاری بر عملکرد گندم و عوامل موثر بر پذیرش آن ( مطالعه موردی شهرستان بردسیر ) کارشناسی ارشد 1392/04/29
امین ارجمندی تاثیر نابرابری زمین بر بهره وری کارشناسی ارشد 1390/11/15
تکتم ایزدی خالق ابادی اولویت بندی معیار های تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی شیری در شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
مهدی اسفندیاری بررسی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای تطبیق آن بر تولید محصول برنج؛ مطالعه موردی: بخش کامفیروز شهرستان مرودشت استان فارس دکتری 1399/03/17
آرزو اسکندری پایش خشکسالی با به کار گیری چند شاخص پر کاربرد و تعیین بهترین شاخص در اصفهان کارشناسی ارشد 1395/11/02
فاطمه اسکندری تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر تولید،اشتغال و مصرف انرژی کارشناسی ارشد 1399/11/02
حسن اسکندری نسب ارزشگذاری کالاها وخدمات مرتع ریگ اسحاق آباد شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد 1398/03/25
عاطفه اسکندری نسب بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست کارشناسی ارشد 1396/12/12
نعیمه اسماعیلی علیائی تاثیر میزان صرفه جویی آب کشاورزی بر شاخص پایداری آب استفاده شده در بخش کشاورزی( مطالعه موردی شهرستان خاتم) کارشناسی ارشد 1391/11/14
عادله اسمعیلی دستجردی پور بررسی تاثیر تجارت بین الملل محصولات کشاورزی بر تجارت مجازی نهاده های عمده این بخش کارشناسی ارشد --------
احمد افروغ رتبه بندی وشناسایی عوامل موثر بر مشارکت بهره بران محلی درمدیریت، حفظ و احیا جنگل های بلوط لرستان کارشناسی ارشد 1396/12/13
زینب افضلی اولویت بندی تخصیص منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی با کاربرد تکنیک شباهت به گزینه ایده آل فازی کارشناسی ارشد 1395/12/14
صدیقه امیری نژاد تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از روش های آرمانی فازی و چند هدفه فازی در جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
علی اکبر باغستانی بررسی تجارت آب مجازی محصولات کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه باقی زاده بررسی اقتصادی و زیست محیطی گیاهان تراریخته کارشناسی ارشد 1396/06/30
فاطمه برزو ارزیابی سیاست حمایتی بیمه درامدی در بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
الهام بلوردی بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر رانت زمین های کشاورزی محصولات منتخب در ایران کارشناسی ارشد 1397/06/25
شیما پارسا بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر ردپای اکولوژیکی(منتخب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ) کارشناسی ارشد 1398/06/20
محمدرضا پاکروان چروده تعیین جایگاه تولید دانه های روغنی در شرایط بهینه کارشناسی ارشد --------
حامد پرهامی مزیت نسبی محصولات استراتزیک بخش کشاورزی با استفاده از جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد 1392/11/01
سونا پورعلی مقدم بررسی تأثیر مؤلفه¬های اقتصاد دانش¬بنیان بر بحران آب در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/20
امین پورمقدم تاثیر بهره وری بر شاخص های فقر کارشناسی ارشد 1390/11/15
حسین تقی زاده رنجبری بررسی تاثیر توسعه بیمه کشاورزی بر بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1391/11/14
امیرحسین توحیدی بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادارتی خشکبار ایران ( مطالعه موردی : پسته کشمش و خرما ) کارشناسی ارشد 1392/06/27
معین جلالی خلیل آبادی بررسی ساختار و پیوستگی بازار صادرات جهانی پسته با تاکید بر صادارت ایران کارشناسی ارشد 1394/11/09
حسین حاتمی اثر جهانی شدن اقتصاد روی رابطه مبادله کارشناسی ارشد --------
سعید حبیبی تجزیه وتحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت طیور گوشتی در استان یزد کارشناسی ارشد 1393/06/17
مصطفی حبیب زاده حقیقی دشتکی تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از تلفیق اهداف اقتصادی و زیست محیطی (مطالعه موردی: برخی از محصولات کشاورزی شهرستان شیراز) کارشناسی ارشد 1393/11/07
سمیه حیدرابادی پور بررسی اثرات همگرایی منطقه ای کشورهای اسلامی بر تجارت محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد --------
سیمین خرمی مقدم گشتی بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی بر روی تقاضای مواد غذایی و توزیع درآمد در خانوارهای شهری و روستایی ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا دانشور پیش بینی اشتغال تولید در استان فارس با استفاده از جدول داده - ستانده و برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد 1391/11/14
عباس دهقانی فتح آبادی ارزشگذاری آب های زیر زمینی با بررسی عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی : شهرستان زرند) کارشناسی ارشد 1393/10/30
علی دهقان هراتی بررسی تاثیر ریسک خشکسالی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
مظلومه رزاقی مدلسازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه درآمدی برنج با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت کارشناسی ارشد 1392/11/08
سارا رییسی سربیژن بررسی نقش انرژی¬های تجدید پذیر و رشد بخش کشاورزی بر انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد 1400/06/24
علیرضا رشیدی شریف ابادی تفکیک اجزای بهره وری کل عوامل تولید پسته - مطالعه موردی شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا رضائی فر برآورد و تحلیل منحنی فیلیپس به تفکیک کل و روستایی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/26
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد --------
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد --------
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
محمود ریگی گوهرکوهی محاسبه مقدار بهینه نهاده ها و انواع کارایی نخل کاران ایرانشهر ( مطالعه موردی شهرستان ایرانشهر ) کارشناسی ارشد 1391/11/11
منا روان فر اشتغال با تاکید بر مصرف انرژی برق در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1393/10/23
سجاد زارع تدوین الگوی بهینه درآمدی بر محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/11/01
فرهاد زارع بررسیرابطه ضریب ریسک گریزی و کارایی (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد 1391/11/11
مصطفی زارعی بیدسکان تاثیر درآمدهای خارج از مزرعه برروی بهره وری انار در شهرستان فردوس کارشناسی ارشد 1390/11/10
فهیمه زمانی بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
مهسا سیاح بهینه سازی مصرف آب در محصولات زراعی ( مطالعه موردی : شهرستان بافت) کارشناسی ارشد 1392/10/14
مریم سالاری بردسیری تدوین الگوی بهینه‌ی سیاست¬های امنیت آب و امنیت غذایی دکتری 1400/12/21
احسان سپهوند بررسی تولید و بازاریابی سبزیجات تازه در جنوب استان کرمان دکتری --------
احسان سپه وند بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فقر خانوارهای روستایی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/14
سیدمعین سیداحمدی نژاد بررسی رابطه گردشگری و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:بخش راین شهرستان کرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/26
سمیرا سرایلو اثر تحقیقات کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران کارشناسی ارشد --------
سمیرا سیستانی تعیین الگوی کشت بهینه با رویکرد رد پا و کیفیت آب با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر) کارشناسی ارشد 1398/06/20
شهرام سلیمانی رویکرد زیست محیطی در تعیین الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: شهرستان کازرون) کارشناسی ارشد 1396/12/12
فاطمه شادروان بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی (با تاکید بر تکنولوژی، نیروی کار و سرمایه) کارشناسی ارشد 1393/10/23
سیما شافعی بررسی اثر سر ریزهای تکنولوژی بر تولید سبز در ایران و کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1393/11/04
زینب شاکری عوامل موثر بر پذیرش و رضایت مندی بیمه کارشناسی ارشد 1390/12/24
محدثه شجاعی باغینی بررسی آثار هدفمندی یارانه انرزی بر هزینه تولید سیب زمینی ( مطالعه موردی : منطقه جیرفت ) کارشناسی ارشد 1392/06/27
محبوبه شیخ پور بررسی تاثیر مالیات بر کربن بر بخش¬ کشاورزی و سایر بخش¬های اقتصادی در ایران با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) دکتری 1402/02/17
ستار صادقی تعیین الگوی کشت بهینه و ارزشگذاری آب با استفاده از تلفیق روش های برنامه ریزی تحت ریسک و ارزش مانده ( مطالعه موردی: دشت فیروزآباد) کارشناسی ارشد 1391/11/09
نرجس صادقی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تولید کنندگان پسته استان کرمان کارشناسی ارشد --------
اسماء صالح نژاد تعیین ارزش زمین کشاورزی با استفاده از مدل هدانیک کارشناسی ارشد 1390/11/16
مریم ضیاء ابادی بررسی تاثیر جهانی شدن بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
مریم ضیاآبادی ارائه و اولویت بندی شاخص های گردشگری پایدار دکتری 1395/06/28
سیده مرضیه طبائی بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد 1395/11/11
سهیلا عامری اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد 1391/11/14
اسیه عزیزی تعیین سیاست کارآی آب تحت شرایط تغییر اقلیم در ایران: مطالعه موردی خراسان شمالی دکتری 1401/11/09
سعید عظیمی فرد بررسی پایداری منابع آب با استفاده از برنامه ریزی کسری کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فهیمه علیزاده بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فرزانه غلامی دربرزی ارزشگذاری منابع آب در بخشها و زیر بخشهای استان کرمان با استفاده از جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1391/11/11
فاطمه فتحی بررسی ضریب ریسک گریزی و واریانس تولید در مدیریت ریسک ( مطالعه موردی پسته کاران شهرستان رفسنجان) کارشناسی ارشد 1392/11/01
رضوان فرامرزی فیل آبادی کاربرد برنامه ریزی ریاضی فازی در تعیین الگوی کشت بهینه کارشناسی ارشد 1390/11/16
ماعونه فرخ نژاد بررسی آثار اقتصادی تجهیز و نوسازی شالیزارهای برنج دراستان گیلان کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی فرزانه استفاده از روش های هوش مصنوعی در مدل سازی ارتباط عوامل خوراکی موثر بر تغییرات فراسنجه های شکمبه ای کارشناسی ارشد 1392/11/07
سیاوش فلاح علی پورنالکیاشری الگویی برای ارزیابی پایداری کشاورزی:مطالعه موردی استان کرمان دکتری 1397/11/02
محسن قاسمی نژادرایینی امکان سنجی کشت گیاه آنغوزه در مراتع شهرستان سیرجان با تاکید بر اقتصاد و محیط زیست (مطالعه موردی مراتع حوضه آبخیز کوه خواجویی)‏ کارشناسی ارشد --------
عباس قربانی بازاریابی محصولات کشاورزی در استان لرستان کارشناسی ارشد --------
مریم قوام الدینی بررسی عوامل موثر بر آلودگی آب در ایران با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس کارشناسی ارشد 1398/06/20
محبوبه کریمیان آبدر مقایسه نقش سرمایه انسانی در رشد بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
سیمین محسنی قیمت ‌گذاری آب در مناطق پسته‌کاری شهرستان رفسنجان دکتری 1401/05/12
مریم محمدی بررسی تاثیر بهره وری آب کشاورزی بر فقر روستایی ( مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر ) کارشناسی ارشد 1395/11/11
سیدحسین محمدزاده به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت مدیریت منابع آبها ی سطحی و زیر زمینی ( مطالعه موردی : شهرستان قاین) کارشناسی ارشد 1391/07/17
مرجان منصوری بررسی کارائی فنی و ارزیابی شکاف تکنولوزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان فارس کارشناسی ارشد 1390/12/24
سارا موسوی بررسی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران کارشناسی ارشد --------
محمدرضا مومنی تیکدری تحلیل روند تغییر تکنولوزی در بخش کشاورزی ایران ( مطالعه موردی گندم ) کارشناسی ارشد 1391/11/09
محبوبه نارویی اثر سیاست های حمایتی دولت بر بهره وری زیر بخش های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
فرزاد نامدار باغینی تعیین ارزش تفریحی کلوت های شهداد بر اساس تمایل به پرداخت مردم کارشناسی ارشد 1394/11/07
اسماء نجارزاده بررسی عوامل موثر بر تقاضا و بازپرداخت اعتبارات بخش کشاورزی مطالعه موردی شهرستان بردسیر کارشناسی ارشد --------
نیلوفر نعیم بررسی همگرایی اقتصادی ایران و کشورهای صادر کننده نفت و گاز و تاثیر آن بر رشد تولید سبز کارشناسی ارشد 1396/05/17
فایزه نقوی بررسی تأثیر مصرف انرژی¬های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای خاورمیانه کارشناسی ارشد 1398/06/20
سمانه نگارچی مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک برای پیش بینی کارشناسی ارشد 1390/11/16
الهه واثقی اولویت‌بندی پتانسیل‌های استفاده از پساب فاضلاب شهری (مطالعه موردی در شهرستان برخوار استان اصفهان) دکتری 1399/10/13
نیره آقا ملائی بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
الهه آقارضائی گوغری تعیین مقدار بهینه نهاده ها در تولید پسته مطالعه موردی شهرستان راور کارشناسی ارشد 1395/12/14
معصومه علی ملایی تعیین عوامل موثر بر پایداری کشاورزی کارشناسی ارشد --------
مطهره امیری برررسی اقتصادی منابع زیست محیطی کاهش مصرف سموم در شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد 1393/11/04
محمدرضا عسکری نیا بررسی عوامل مؤثر بر پایداری منابع آب: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان فاریاب کارشناسی ارشد 1398/06/20
محمدرضا آزادی تاثیر توسعه مالی بر رشد زیر بخش های کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1393/04/10
آسیه عزیزی اثر آزاد سازی بر زیر بخش های کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/10/07
سیدبیژن بابایی ابندانسری تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/10/07
عاطفه بهبود بررسی تاثیر سرریز تکنولوژی بر تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/15
زهره بیژن پور اندازه گیری میزان کارایی و بهره وری عوامل تولید واحدهای پرورش گوشت شتر در شهرستان رودبار کارشناسی ارشد 1392/11/10
فاطمه پزشک پیش بینی نقش شاخص های زیست محیطی کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه ای در ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه پزشک پیش بینی نقش شاخص های زیست محیطی کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه ای در ایران کارشناسی ارشد --------
مرصاد برجوئی فر بررسی استراتژی برندسازی گیاهان دارویی در استان کرمان (مطالعه موردی آنغوزه) کارشناسی ارشد 1396/12/06
علی دهقانی آثار سیاست‏های قیمتی و غیرقیمتی آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان بخش شهداد (شهرستان کرمان) کارشناسی ارشد 1397/06/27
علی علمی بررسی عوامل موثر بر بازاریابی مرکبات لارستان (مطالعه موردی لیمو ترش) کارشناسی ارشد 1396/12/13
ساناز فهیمی بررسی پایداری وکارائی کشت محصولات منتخب (پنبه، ذرت و گندم) در شهرستان ارزوئیه کارشناسی ارشد 1398/09/09
عقیل فرامرزی ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری های انجام شده در مراتع : مطالعه موردی استان گلستان ، شهرستان گنبد کاووس کارشناسی ارشد 1393/10/16
فرناز غلامحسین نژاد بررسی و تحلیل حاشیه بازاریابی خرمای مضافتی ( مطالعه موردی شهرستان بم) کارشناسی ارشد 1392/10/14
سعید غلامرضاپور برآورد هزینه های پرورش تلیسه و ارزیابی جنبه های اقتصادی آن در فارم های گاو شیری کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمد قطب الدینی قاسم آباد تاثیر سرکوب مالی بر رشد زیر بخش های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1393/10/16
ابراهیم جاودان تاثیر نااطمینانی نرخ ارز برتجارت خارجی کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد --------
زهره سادات کریمی رابطه بین ریسک گریزی و اندازه مزرعه برای ذرت کاران شهرستان ارزوئیه کارشناسی ارشد 1393/11/04
عبدالرحمن خواجه نظامی بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازار های آتی خرما (مطالعه موردی : استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
مرتضی خدایی بررسی تمایل به پرداخت پسته کاران برای دریافت خدمات شرکت های مشاوره فنی و مهندسی ( مطالعه موردی شهرستان رفسنجان) کارشناسی ارشد 1392/06/31
رویا خزاعی پور مطالعه تاثیر تعداد سلولهای بدنی شیر در زمان قبل از دوره خشکی اولین شیر دهی بر صفات تولیدی و ترکیب شیر دوره های شیر دهی دوم و سوم گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد 1393/11/06
معصومه مرامیان تاثیر مالیات بر کربن بر تولید و اشتغال بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1399/11/01
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد --------
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ماندانا مارزی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مصرف‌انرژی، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه‌اسلامی کارشناسی ارشد --------
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد 1401/01/20
سمانه معین الدینی تأثیر نابرابری درآمد، سرمایه انسانی و منابع طبیعی بر ردپای زیست محیطی (مطالعه موردی: منتخب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) کارشناسی ارشد 1401/04/25
آکو نادری بررسی تاثیر ویژگی های درونی و بیرونی ارقام بومی و اصلاح‌شده محصول توت فرنگی بر رضایت مندی مشتریان (مصرف‌کنندگان) در شهرستان سنندج کارشناسی ارشد 1396/07/05
عبدالحسین اوحدی بررسی آثار سیاست های حمایتی بخش کشاورزی بر تنوع زراعی در ایران کارشناسی ارشد 1392/10/14
یوسف پیکانی بررسی بهره وری محصول ارگانیک و غیر ارگانیک گوجه فرنگی ، مطالعه موردی شهرستان ابهر کارشناسی ارشد 1393/10/13
محمد ریحانی بزرگ بررسی و تحلیل حاشیه بازاریابی انار در شهر ضا کارشناسی ارشد 1393/06/18
هادی رضایی مقدم تعیین ارزش اقتصادی آب و برآورد مساحت اقتصادی زمین برای تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه ( مطالعه موردی شهرستان کاشمر) کارشناسی ارشد 1392/11/01
صبا صفرزاده محمودآبادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودآبادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1399/11/07
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
صبا صفرزاده محمودابادی بررسی رابطه بین فقر سرمایه گذاری مسیتقیم خارجی و تخریب محیط زیست مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد --------
زینت شیروانی سعادت آبادی تاثیر بیماری هلندی بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1395/06/28
حسین علی سلطانی تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی افغانستان کارشناسی ارشد 1396/12/05
نجمه سلطانی نژاد تاثیر تنش مالی بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد --------
سجاده سلطان زاده افشار ارزیابی مالی و اقتصادی سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای در محصول گندم و مقایسه با آبیاری سطحی در شهرستان ارزوئیه کارشناسی ارشد 1393/10/30
شیرین طاهری چترودی مقایسه روش های تک متغیره و چند متغیره در پیش بینی واردات محصولات کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/15
زهرا توکلی موسی آبادی بررسی تاثیر شوک های مقتی و دائمی بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی بر تقاضای واردات بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
محمدحسن زینلی حیدرآبادی بررسی و واولویت بندی معیارهای تاثیر گذار گردشگری کشاورزی بر عنصر ترفیع آمیخته بازاریابی محصولات کشاورزی استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد منابع طبیعی (2) 2214049 3 02 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
اقتصاد منابع طبیعی پایان پذیر 9026026 3 02 | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1403/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
مسئله مخصوص 4026137 2 02 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
کاربردبرنامه ریزی درکشاورزی 4026119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
اقتصاد تولید کشاورزی 2214050 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
اقتصاد توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 4026045 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1402/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 4026032 3 02 هرهفته دوشنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
اقتصاد منابع طبیعی پایان پذیر 9026026 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کاربردبرنامه ریزی دراقتصادکشاورزی و منابع طبیعی 2214025 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
اقتصاد منابع طبیعی پیشرفته 9026008 3 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1402/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
اقتصادتولید 2214023 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1402/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
مسئله مخصوص 4026137 2 03 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1402/03/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
کاربردکامپیوتردراقتصادکشاورزی 2214120 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
کاربردبرنامه ریزی درکشاورزی 4026119 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1402/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
اقتصاد توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 4026045 3 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اقتصاد سنجی تکمیلی1 4026023 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 4026032 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اقتصاد آب و زمین 2214006 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
کاربردبرنامه ریزی دراقتصادکشاورزی و منابع طبیعی 2214025 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 4026032 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3