حسین مهرابی بشر آبادی

حسین مهرابی بشر آبادی

حسین مهرابی بشر آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 33257712
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
افشین عبداله زاده بررسی کارایی و بهره‌وری نیروی کار در تولید سیب‌زمینی، پیاز، و گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی شهرستان جیرفت). کارشناسی ارشد --------
سهیلا عامری اختیارابادی بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی، مسائل زیست محیطی و بحران های بین المللی بر تجارت محصولات کشاورزی دکتری --------
ندا اشرف گنجوئی شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرموفقیت شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارشناسی ارشد --------
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد 1400/03/08
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد 1400/03/08
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد --------
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد 1400/03/08
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد --------
زینب بدخشان بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پایداری محصولات کشاورزی دکتری 1402/11/17
هادی بنوان تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع زیست محیطی در دشت رامهرز کارشناسی ارشد 1402/10/30
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد 1401/01/20
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد --------
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد --------
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد --------
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد --------
فهیمه حوت میردوستی تاثیر اندازه مزرعه بر بهره وری آب در مزارع گندم رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
ناصر خجندی تاثیر رد پای کربن بر هزینه های بهداشتی کارشناسی ارشد 1402/10/30
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد --------
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد 1401/01/20
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد --------
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد --------
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد --------
محمدرضا محمدی سه دران بررسی انواع ریسک در بخش کشاورزی و انتخاب بهترین نوع بیمه کارشناسی ارشد 1402/06/19
زهرا نادری زاده بررسی تأثیر اعتبارات بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1402/11/17
شهرام رئیسی پورسربیژن پیاده سازی مفهوم پیوند آب-انرژی-غذا-محیط زیست در دشت جیرفت به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی: کاربرد روش NSGA-II دکتری --------
اسما رحیمی مقبلی بررسی وفور منابع طبیعی بر کیفیت منابع طبیعی کارشناسی ارشد --------
سیدمحمد سعیدی حسینی ارزیابی عملکرد اقتصادی تعاونی های کشاورزی استان کرمان کارشناسی ارشد 1401/06/23
عباس صفوی گردینی بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزادرجنوب استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمعین سیداحمدی نژاد بررسی تاثیر تکانه های شاخص های اقتصاد دیجیتال بر امنیت غذایی در ایران : رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) دکتری --------
عطیه زینلی کرمانی ارزیابی اقتصادی- اجنماعی جایگزینی کشت زعفران به جای گندم: (مطالعه موردی حاشیه هلیل رود) کارشناسی ارشد --------
محدثه شجاعی باغینی بررسی آثار هدفمندی یارانه انرزی بر هزینه تولید سیب زمینی ( مطالعه موردی : منطقه جیرفت ) کارشناسی ارشد 1392/06/27
میترا ابراهیمی تکلو بررسی بیمه محصولات زراعی کارشناسی ارشد --------
عطیه ابراهیمی سیریزی تاثیر تکنولوزی آبیاری بر عملکرد گندم و عوامل موثر بر پذیرش آن ( مطالعه موردی شهرستان بردسیر ) کارشناسی ارشد 1392/04/29
زهره احمدی اثر حذف یارانه انرزی بربخش کشاورزی با استفاده از جدول داده ستاده کارشناسی ارشد --------
مریم ایرانمنش بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1397/06/25
مهدیه ایرانمنش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر صادرات پسته در استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/25
امین ارجمندی تاثیر نابرابری زمین بر بهره وری کارشناسی ارشد 1390/11/15
سعیده اسدی کرم آثار هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی بر تولید محصولات استراتژیک کشور (گندم و برنج) با استفاده از روش داده - ستانده کارشناسی ارشد 1393/10/30
مهدی اسفندیاری بررسی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای تطبیق آن بر تولید محصول برنج؛ مطالعه موردی: بخش کامفیروز شهرستان مرودشت استان فارس دکتری 1399/03/17
نعیمه اسماعیلی علیائی تاثیر میزان صرفه جویی آب کشاورزی بر شاخص پایداری آب استفاده شده در بخش کشاورزی( مطالعه موردی شهرستان خاتم) کارشناسی ارشد 1391/11/14
عادله اسمعیلی دستجردی پور بررسی تاثیر تجارت بین الملل محصولات کشاورزی بر تجارت مجازی نهاده های عمده این بخش کارشناسی ارشد --------
شیما افضلی گروه مدیریت انرزی بر روی محصول خرما مطالعه موردی شهرستان بم کارشناسی ارشد 1390/11/15
نیره آقا ملائی بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
مهسا الماسی بختیاری بررسی الگوی تغذیه بر کارای فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در مرغداری های گوشتی استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1392/11/05
عبدالحسین اوحدی بررسی آثار سیاست های حمایتی بخش کشاورزی بر تنوع زراعی در ایران کارشناسی ارشد 1392/10/14
سیدبیژن بابایی ابندانسری تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/10/07
علی اکبر باغستانی بررسی تجارت آب مجازی محصولات کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه بحیرایی بررسی نقش فعالیت‌های زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملایر) کارشناسی ارشد 1398/11/12
زینب بدخشان ارزیابی اثر توسعه زیر ساختهای اقتصادی بر توسعه روستایی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمه برزو ارزیابی سیاست حمایتی بیمه درامدی در بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
الهام بلوردی بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر رانت زمین های کشاورزی محصولات منتخب در ایران کارشناسی ارشد 1397/06/25
عاطفه بهبود بررسی تاثیر سرریز تکنولوژی بر تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/15
حامد پرهامی مزیت نسبی محصولات استراتزیک بخش کشاورزی با استفاده از جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد 1392/11/01
مژده پورخالقی چترودی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران در دشت خاک کارشناسی ارشد 1395/11/11
حدیث پورکعبی تاثیر عبور نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/15
امین پورمقدم تاثیر بهره وری بر شاخص های فقر کارشناسی ارشد 1390/11/15
امین پورمقدم تاثیر سیاست های طرف تقاضا بر امنیت غذایی در ایران رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1396/12/15
حسین تقی زاده رنجبری بررسی تاثیر توسعه بیمه کشاورزی بر بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1391/11/14
امیرحسین توحیدی بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادارتی خشکبار ایران ( مطالعه موردی : پسته کشمش و خرما ) کارشناسی ارشد 1392/06/27
ابراهیم جاودان تاثیر نااطمینانی نرخ ارز برتجارت خارجی کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد --------
ابوالفضل حاجی پور اولویت بندی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با تاکید بر بازار های هدف صادراتی (مطالعه موردی استان قزوین) کارشناسی ارشد 1398/11/12
سمیه حیدرابادی پور بررسی اثرات همگرایی منطقه ای کشورهای اسلامی بر تجارت محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد --------
سیمین خرمی مقدم گشتی بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی بر روی تقاضای مواد غذایی و توزیع درآمد در خانوارهای شهری و روستایی ایران کارشناسی ارشد --------
مهدی خسروی بررسی تاثیر تکانه های کلان اقتادی بر بخش کشاوزی ایران رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دکتری 1396/11/14
زهرا دانشور پیش بینی اشتغال تولید در استان فارس با استفاده از جدول داده - ستانده و برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد 1391/11/14
علی دهقان هراتی بررسی تاثیر ریسک خشکسالی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
عاطفه رجبیان قیمت گذاری کیفی تابع هدونیک(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1390/11/10
علیرضا رشیدی شریف ابادی تفکیک اجزای بهره وری کل عوامل تولید پسته - مطالعه موردی شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا رضایی فر طراحی الگوی توسعه پایدار در بخش کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی (شیوع کووید 19) دکتری 1402/06/28
محمدرضا رضائی فر برآورد و تحلیل منحنی فیلیپس به تفکیک کل و روستایی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/26
محدثه السادات رضوی نیا تأثیر ردپای اکولوژیکی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
الهام روشن ضمیر بررسی تاثیر نابرابری دستمزد بر بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/07
فرهاد زارع بررسیرابطه ضریب ریسک گریزی و کارایی (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد 1391/11/11
نسیبه زارعی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره برداری عوامل تولید سیب زمینی : مطالعه موردی استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/10/07
مصطفی زارعی بیدسکان تاثیر درآمدهای خارج از مزرعه برروی بهره وری انار در شهرستان فردوس کارشناسی ارشد 1390/11/10
زهرا زارع منصوری «عوامل مؤثر بر تنوع کشت و اندازه¬گیری صرفه¬های ناشی از تنوع؛ مطالعه¬ی موردی محصولات گندم و جو در شهرستان بردسیر» کارشناسی ارشد 1393/11/04
فهیمه زمانی بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
مینا زمردیان بررسی تاثیر تکانه های موقتی و دائمی بهره وری عوامل تولید بر تقاضای بازار کار در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1396/05/17
پرنیان زند تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی بر اساس رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/12/06
مریم سالاری بردسیری تدوین الگوی بهینه‌ی سیاست¬های امنیت آب و امنیت غذایی دکتری 1400/12/21
سیدمعین سیداحمدی نژاد بررسی رابطه گردشگری و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:بخش راین شهرستان کرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/26
سمیرا سرایلو اثر تحقیقات کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران کارشناسی ارشد --------
عاطفه سرودی نقدی شدن یارانه ها و تآثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1390/11/10
زهره سلطانزاده خبیصی اثرات زیست محیطی کاهش منابع آب در بخش کشاورزی در استان کرمان با استفاده از جدول داده ستانده کارشناسی ارشد 1392/10/24
نجمه سلطانی نژاد تاثیر تنش مالی بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد --------
نعیمه سلمانی خنامان بررسی زنجیره تامین خرما با تاکید بر صادرات ( مطالعه موردی استان کرمان ) کارشناسی ارشد 1395/11/02
شکوفه شادروان تعیین جایگاه اقتصادی (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1390/11/10
زینب شاکری عوامل موثر بر پذیرش و رضایت مندی بیمه کارشناسی ارشد 1390/12/24
یوسف شیبانی تذرجی بررسی بهره وری کل عوامل تولید در واحدهای عشایری و روستایی پرورش گوسفند: مطالعه ی موردی شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد 1392/11/10
الهام شجاع بررسی تاثیر واردات محصولات کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران کارشناسی ارشد 1396/07/30
سکینه شمس الدینی دزدان طراحی الگوی توزیع اعتبارات کشاورزی مطالعه موردی استان کرمان دکتری 1396/11/14
ستار صادقی تعیین الگوی کشت بهینه و ارزشگذاری آب با استفاده از تلفیق روش های برنامه ریزی تحت ریسک و ارزش مانده ( مطالعه موردی: دشت فیروزآباد) کارشناسی ارشد 1391/11/09
نرجس صادقی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تولید کنندگان پسته استان کرمان کارشناسی ارشد --------
اسماء صالح نژاد تعیین ارزش زمین کشاورزی با استفاده از مدل هدانیک کارشناسی ارشد 1390/11/16
شیوا صفائی بررسی انتقال قیمت بین بازار صادراتی و بازار جهانی محصولات کشاورزی منتخب صادراتی کارشناسی ارشد 1396/11/24
مریم ضیاء ابادی بررسی تاثیر جهانی شدن بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
سهیلا عامری اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد 1391/11/14
آسیه عزیزی اثر آزاد سازی بر زیر بخش های کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/10/07
اسیه عزیزی تعیین سیاست کارآی آب تحت شرایط تغییر اقلیم در ایران: مطالعه موردی خراسان شمالی دکتری 1401/11/09
محمدرضا عسکری نیا بررسی عوامل مؤثر بر پایداری منابع آب: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان فاریاب کارشناسی ارشد 1398/06/20
سعید عظیمی فرد بررسی پایداری منابع آب با استفاده از برنامه ریزی کسری کارشناسی ارشد --------
امینه علیمرادی رابری بررسی اثر هدفمندی یارانه انرژی بر منابع آب زیر زمینی ( مطالعه موردی محصول پسته استان کرمان) کارشناسی ارشد 1395/04/20
معصومه علی ملایی تعیین عوامل موثر بر پایداری کشاورزی کارشناسی ارشد --------
فرناز غلامحسین نژاد بررسی و تحلیل حاشیه بازاریابی خرمای مضافتی ( مطالعه موردی شهرستان بم) کارشناسی ارشد 1392/10/14
فرزانه غلامی دربرزی ارزشگذاری منابع آب در بخشها و زیر بخشهای استان کرمان با استفاده از جدول داده-ستانده کارشناسی ارشد 1391/11/11
رضوان فرامرزی فیل آبادی کاربرد برنامه ریزی ریاضی فازی در تعیین الگوی کشت بهینه کارشناسی ارشد 1390/11/16
ماعونه فرخ نژاد بررسی آثار اقتصادی تجهیز و نوسازی شالیزارهای برنج دراستان گیلان کارشناسی ارشد --------
میرقاسم فضل اللهی اسطلخ پشتی تاثیر تسهیلات بانک ها بر اشتغالزایی بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان نکا) کارشناسی ارشد 1398/03/25
سیاوش فلاح علی پورنالکیاشری الگویی برای ارزیابی پایداری کشاورزی:مطالعه موردی استان کرمان دکتری 1397/11/02
محسن قاسمی نژادرایینی امکان سنجی کشت گیاه آنغوزه در مراتع شهرستان سیرجان با تاکید بر اقتصاد و محیط زیست (مطالعه موردی مراتع حوضه آبخیز کوه خواجویی)‏ کارشناسی ارشد --------
محمد قطب الدینی قاسم آباد تاثیر سرکوب مالی بر رشد زیر بخش های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1393/10/16
زهره سادات کریمی رابطه بین ریسک گریزی و اندازه مزرعه برای ذرت کاران شهرستان ارزوئیه کارشناسی ارشد 1393/11/04
زهرا کریمیان ابدر ارزیابی پایداری کشاورزی در استان‏های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1399/11/13
محبوبه کریمیان ابدر مقایسه نقش سرمایه انسانی در رشد بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/13
ملیحه کریمی مکی آبادی بررسی انتقال پذیری قیمت های جهانی خشکبار ( پسته کشمش گردو بادام ) کارشناسی ارشد 1391/11/11
فروغ کروئی بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع ماهی در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/09
مهناز کلانتری پور تاثیر شاخص ترکیبی توسعه پایدار بر تولید سبز کارشناسی ارشد 1394/06/14
عبدالله لوشابی تبیین شاخص‌های حکمرانی منطقه‌ای آب در ایران دکتری --------
سیمین محسنی قیمت ‌گذاری آب در مناطق پسته‌کاری شهرستان رفسنجان دکتری 1401/05/12
مریم محمدی بررسی تاثیر بهره وری آب کشاورزی بر فقر روستایی ( مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر ) کارشناسی ارشد 1395/11/11
سامان محمدی تهرودی تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز بر بی ثباتی صادرات زیر بخشهای کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1393/08/24
سیدحسین محمدزاده به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت مدیریت منابع آبها ی سطحی و زیر زمینی ( مطالعه موردی : شهرستان قاین) کارشناسی ارشد 1391/07/17
مهدیه مددی زاده بررسی تاثیر توسعه زیر ساختهای اقتصادی بر رشد زیر بخش های کشاورزی در ایران طی سالهای 90-1375 کارشناسی ارشد 1393/10/23
مرجان منصوری بررسی کارائی فنی و ارزیابی شکاف تکنولوزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان فارس کارشناسی ارشد 1390/12/24
مرضیه مهدوی مقدم تاثیرسیاستهای حمایتی برکاهش ریسک درامدی کشاورزی کارشناسی ارشد --------
سو ده مهنی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد --------
سارا موسوی بررسی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران کارشناسی ارشد --------
محمدرضا مومنی تیکدری تحلیل روند تغییر تکنولوزی در بخش کشاورزی ایران ( مطالعه موردی گندم ) کارشناسی ارشد 1391/11/09
محبوبه نارویی اثر سیاست های حمایتی دولت بر بهره وری زیر بخش های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
اسماء نجارزاده بررسی عوامل موثر بر تقاضا و بازپرداخت اعتبارات بخش کشاورزی مطالعه موردی شهرستان بردسیر کارشناسی ارشد --------
مریم نصیری 86509004 کارشناسی ارشد --------
سمیه نقوی بررسی تاثیر شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد --------
فائزه نقوی بررسی تأثیر مصرف انرژی¬های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای خاورمیانه کارشناسی ارشد 1398/06/20
لیلی نیکبخت تحلیل همگرایی اقتصادی در کشورهای گروه... کارشناسی ارشد --------
سمانه نگارچی مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک برای پیش بینی کارشناسی ارشد 1390/11/16
الهه واثقی اولویت‌بندی پتانسیل‌های استفاده از پساب فاضلاب شهری (مطالعه موردی در شهرستان برخوار استان اصفهان) دکتری 1399/10/13
نرگس عبدالعلی زاده سرآسیابی تاثیرپذیری صادرات زیربخش¬های کشاورزی ایران از بهره¬وری کارشناسی ارشد 1393/11/07
فردین عابدی تاثیر تلفن همراه بر تصمیمات بازاریابی کشاورزان استان کرمان (مطالعه موردی محصول پسته) کارشناسی ارشد --------
نجمه علی آبادی بررسی عوامل موثر بر انتخاب کانالهای بازاریابی شیر با استفاده از مدل لاجیت چند گانه ( مطالعه موردی شهرستان کرمان ) کارشناسی ارشد 1395/11/02
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
فائزه عسکری رابری شناسایی و الویت¬بندی چالش¬های بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/09/09
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد --------
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد --------
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد --------
مسعود عظیم نسب راینی ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی زنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد --------
مصطفی بنی اسدی ارزیابی اثرات جانبی اقتصادی - محیط زیستی ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی در حوضه آبریز ارزوئیه دکتری 1395/12/11
روح الله بهروزی بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی کشورهای منتخب خاورمیانه کارشناسی ارشد 1402/11/30
زهرا برنا تعیین کارایی اقتصادی در تولید پسته شهرستان بردسکن کارشناسی ارشد 1397/11/17
مهلا درگاهی زرندی بررسی بازاریابی محصول پسته ( مطالعه موردی شهرستان زرند) کارشناسی ارشد 1396/12/12
عاطفه اسکندری نسب بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست کارشناسی ارشد 1396/12/12
ساناز فهیمی بررسی پایداری وکارائی کشت محصولات منتخب (پنبه، ذرت و گندم) در شهرستان ارزوئیه کارشناسی ارشد 1398/09/09
زهرا فتاحی طغرالجردی بررسی اثر پذیری صادرات کشاورزی ایران از اعتبارات با تاکید بر زیر بخشها کارشناسی ارشد 1393/10/23
احسان فولادی باغ بادرانی مطالعه تئوری آبرامز در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد --------
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد --------
رضوان غنی پورگورکی نقش تشکل‌های مردم (NGO ها) در مدیریت مشارکتی منابع آب کارشناسی ارشد --------
حسین حاتمی اثر جهانی شدن اقتصاد روی رابطه مبادله کارشناسی ارشد --------
عباس حیدری بررسی و اولویت‌بندی راهکارهای مدیریت ریسک کشاورزی(مطالعه موردی: ذرت کاران کرمان) کارشناسی ارشد 1400/06/24
تکتم ایزدی خالق ابادی اولویت بندی معیار های تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی شیری در شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
زهرا کرونی تعیین بهره وری نهاده ها و اندازه بهینه گلخانه ( مطالعه موردی شهرستان شیراز) کارشناسی ارشد 1392/10/24
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد --------
سحر میرزازاده آذرگنانلو شناسایی و رتبه بندی نقش فناوری آب در حکمرانی آب کارشناسی ارشد --------
سمانه معین الدینی تأثیر نابرابری درآمد، سرمایه انسانی و منابع طبیعی بر ردپای زیست محیطی (مطالعه موردی: منتخب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) کارشناسی ارشد 1401/04/25
الهام ناصری بررسی و مقایسه پایداری نطام های کشت محصولات سیب زمینی ، پیاز و گوجه فرنگی در شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد 1393/08/17
مریم نیک روان بررسی مزیت نسبی تولید گوشت مرغ در استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/29
محمدرضا پاکروان چروده تعیین جایگاه تولید دانه های روغنی در شرایط بهینه کارشناسی ارشد --------
شیما پارسا بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر ردپای اکولوژیکی(منتخب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ) کارشناسی ارشد 1398/06/20
فرزانه پورمحمدی گوکی بررسی رابطه ی تقاضای نیروی کار و فقر در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1400/11/10
مهدی رضائی کهخائی بررسی تاتیرمدیریت برتولیدگندم (مطالعه موردی منطقه سیستان ) کارشناسی ارشد 1397/11/30
میترا سنجری سرآسیاب میجان تأثیرصادرات برتولیدواشتغال بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1398/11/16
مهسا سیاح بهینه سازی مصرف آب در محصولات زراعی ( مطالعه موردی : شهرستان بافت) کارشناسی ارشد 1392/10/14
سیما شافعی بررسی اثر سر ریزهای تکنولوژی بر تولید سبز در ایران و کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1393/11/04
فرحناز شهریاران تاثیر صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/10/14
محبوبه شیخ پور تاثیر شوک های پولی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی و زیر بخش های کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/18
شهرام سلیمانی رویکرد زیست محیطی در تعیین الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: شهرستان کازرون) کارشناسی ارشد 1396/12/12
سجاد زارع تدوین الگوی بهینه درآمدی بر محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/11/01
مریم ضیاآبادی ارائه و اولویت بندی شاخص های گردشگری پایدار دکتری 1395/06/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادتوسعه و توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 2214022 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1403/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
اقتصاد توسعه کشاورزی پیشرفته 9026019 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
کاربرد روش های آماری در اقتصاد کشاورزی 4026029 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1403/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی 4026028 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1403/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
مسئله مخصوص 4026137 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
سیاست کشاورزی تکمیلی 4026041 3 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
سیاست های کشاورزی پیشرفته 9026018 3 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
اقتصاد خرد پیشرفته 9026004 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (12:30 - 13:30) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کسب و کار کشاورزی تجاری 2214013 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1402/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
سیاست کشاورزی 2214029 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1402/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
تجزیه وتحلیل قیمت محصولات کشاورزی 4026037 3 01 هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
اقتصادتوسعه و توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 2214022 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1402/03/24 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
اقتصاد توسعه کشاورزی پیشرفته 9026019 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تجزیه وتحلیل قیمت محصولات کشاورزی 4026037 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1402/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی 4026028 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1402/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
مسئله مخصوص 4026137 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
سیاست کشاورزی تکمیلی 4026041 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تحلیل تقاضای محصولات کشاورزی پیشرفته 9026007 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1401/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
اقتصاد خرد پیشرفته 9026004 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
سیاست کشاورزی 2214029 3 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3