احمد غضنفری مقدم

احمد غضنفری مقدم

احمد غضنفری مقدم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322626
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدی حرجندی پور طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه خنک کننده جهت نگه داری سیب زمینی کارشناسی ارشد --------
فاطمه مظفری غربا مطالعه عددی و آزمایشگاهی پدیده های انتقال در بافت سیب زمینی بذری با روش شبکه بولتزمن در حین نگهداری در سردخانه دکتری --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه مقدار بیوالکتریسیته تولیدی تحت تاثیر تراکم کشت گیاه لوبیا کارشناسی ارشد 1400/06/20
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد 1399/12/12
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد 1399/12/12
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد 1399/12/12
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد --------
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد 1399/12/12
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
رضا ابراهیم زاده بررسی رسیدگی و پایداری، مدل سازی سینتیکی و فرایندهای انتقال حرارت در تهیه کمپوست هوازی از مواد لیگنو سلولزی و پسماندهای جامد آشپزخانه ای دکتری 1396/10/20
محسن استادحسینی بررسی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته برای تهیه سوخت زیستی کارشناسی ارشد 1392/10/22
آزاده افضلی گروه تهیه گیریس از روغن های گیاهی و مقایسه خصوصیات و پایداری آن ها با یک گیریس صنعتی کارشناسی ارشد 1393/06/02
سیدرضا امینی نیاکی بهینه سازی و فرآوری کارشناسی ارشد --------
مهدا پورابوالقاسم بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک و مکانیکی ساقه نی تحت تاثیر رطوبت و تعداد گره کارشناسی ارشد 1393/11/07
حسین جم تولید بیودیزل کارشناسی ارشد 1391/11/08
بهروز جهانگیری بررسی اثر پارامتر های عملیاتی بر راندمان فیلتراسیون روغن کنجد، تعیین نوع رسوب و تراکم پذیری کیک کارشناسی ارشد 1395/11/26
مرضیه حاجی زاده باغخانی بررسی خصوصیات حرارتی و انتقال حرارت در توده دانه زیتون تلخ پوست شده وپوست نشده در سطوح رطوبتی مختلف کارشناسی ارشد 1393/11/08
فریباسادات حسینی بررسی سینتیک و تحلیل انرژی و اکسرژی برای خشک کردن ورقه های سیب با استفاده از تابش مادون قرمز کارشناسی ارشد 1395/12/03
فرنگیس خسروانجم تشخیص محصولات براساس خصوصیات حرارت سطحی کارشناسی ارشد --------
علیرضا دعاگویی تولید بیوگاز از ضایعات کشاورزی کارشناسی ارشد --------
علی دوراندیش ساخت یک دستگاه پیرولیز زیست توده و بهینه سازی آن به روش RSM برای تولید روغن قطران از ضایعات درخت سرو کارشناسی ارشد 1398/04/16
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
مهدی رضائی بناء بررسی جریان هوا و تعیین نقاط بحرانی آن در یک خشک کن واگنی و بهینه سازی آن با استفاده از روش دینامیک سیالاتی محاسباتی کارشناسی ارشد --------
محمد رمضان زاده عبدل آباد تهیه پلت های سوختی از ضایعات هرس درختان پسته و ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و حرارتی آن کارشناسی ارشد 1395/11/26
اعظم زارع میرک اباد استفاده از الیاف خرما در تولید محصولات صنعتی کارشناسی ارشد --------
مریم زرندی بررسی فاکتورهای موثر در استحصال روغن از دانه سنجد وحشی و امکان استفاده از آن برای تولید سوخت بیودیزل کارشناسی ارشد --------
علی سعیدان سورتینگ پسته با استفاده از پردازش فازی سیگنال و تصویر و بهینه سازی آن به کمک الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد --------
فرهاد سلمانی زاده جوپاری مطالعه آزمایشگاهی و عددی یک هیدروسیکلون برای جداسازی ناخالصی بیودیزل و بهینه سازی عملکرد آن دکتری 1399/06/02
افسانه صادقی گوغری اندازه گیری برخی از خصوصیات و مقایسه پایداری روغن خام، دیگام و اپوکسی شده مورینگا(گز روغنی) کارشناسی ارشد 1392/10/30
مینا طهرانی زاده پایش کیفیت نانو بیودیزل در شرایط مختلف نگهداری با استفاده از روشهای مختلف تشخیص الگو و تأثیر آن بر عملکرد موتور دیزل دکتری 1398/06/12
مینا طهرانی زاده بررسی امکان تهیه ذغال و کربن فعال از تنه درخت خرما از طریق تجزیه حرارتی کارشناسی ارشد --------
معصومه عرب نژاد بررسی فرآیند تولید بیو اتانول از الیاف خرما و بهینه سازی آن یه روش تاگوچی کارشناسی ارشد 1393/06/02
آرش عطاری شندی بررسی خصوصیات روغن گیاهی حاصل از دانه های گیاهی کارشناسی ارشد --------
معصومه علی بابا بررسی اثر 4 شرایط نگهداری بر تعدادی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته کارشناسی ارشد --------
اسلام علیشاهی بررسی امکان جداسازی زعفران در تونل باد کارشناسی ارشد --------
حسام عمرانی فرد تهیه بیوپلاستیک و بیوکامپوزیت از مواد کشاورزی کارشناسی ارشد 1390/11/19
حامد غفارزاده زارع نانو تکنولوژی در تولید بیوکمپوزیت کارشناسی ارشد --------
حسین فیروزیان فازی در کشاورزی کارشناسی ارشد 1390/11/19
مهدی کاکائی بهینه سازی مصرف سوخت تراکتور در شرایط مختلف کاری با طراحی و ارزیابی یک جریان سنج آلتراسونیک به روش فاکتوریل کامل کارشناسی ارشد 1394/06/19
میثم کمالیان مهریزی بررسی رفتار مکانیکی و هیدرو حرارتی نخود در فرآیند تهیه نخودچی کارشناسی ارشد 1390/10/17
حسین کمانداری بررسی سنتز کربن فعال از مواد بایومس دریک راکتوردوار کارشناسی ارشد 1390/11/09
آسیه محمدی میخانه بررسی الگوی جریان میوه های زیتون تلخ کارشناسی ارشد 1391/11/08
محمد مظفری تاج تولید سوخت قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و بررسی پایداری امولسیون آن در دیزل کارشناسی ارشد 1392/10/22
فاطمه مظفری غربا تعیین فاکتورهای موثر بر استخراج روغن از دانه های گلرنگ وحشی و بهینه سازی آن ها کارشناسی ارشد 1394/10/29
محسن نظری شبیه سازی جریان میوه زیتون تلخ از یک مخزن به روش المان گسسته (DEM) کارشناسی ارشد 1397/11/13
محمود داوری شمس آبادی امکان سنجی استفاده از زردآلوی له شده جهت تهیه میوه خشک و طراحی روش تولید مکانیزه آن کارشناسی ارشد --------
مهدیه دوروزی ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه فتوولتائیک-گرمایی و مایع جاذب رطوبت کارشناسی ارشد 1395/12/03
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
زهرا رشیدی طغرالجردی بررسی و مقایسه بیوالکتریسیته تولیدی از ریشه گیاه اسفناج تحت تاثیر تراکم کشت کارشناسی ارشد --------
مسعود رزمی پور طراحی ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی با قابلیت تنظیم دمای هوای داخل آن برای خشک کردن سبزیجات ( شوید ) کارشناسی ارشد 1392/06/27
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد --------
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد 1399/12/12
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد --------
پرویز روح الامینی طراحی، ساخت وبررسی یک پیش برنده پیوسته برای پیرولیز مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد 1399/12/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری پس از برداشت و انبارداری 2222028 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
زیست سوخت ها 2222033 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1402/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
عملیات واحد 1 2222021 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1402/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
فناوری پس از برداشت و انبارداری 2222028 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1402/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
زیست سوخت ها 2222033 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 05 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 06 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 07 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
زیست سوخت ها 2222033 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
عملیات واحد 1 2222021 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 14:30) 1400/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی وع 2222352 3 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
فناوری پس از برداشت و انبارداری 2222028 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1400/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2