کسب عنوان قهرمانی آقای امان ا... کمشکی

کسب عنوان قهرمانی آقای امان ا... کمشکی در مسابقات آمادگی جسمانی ششمین جشنواره فرهنگی و ورزشی (کارکنان دولت) را تبریک می گوییم