موارد مهم در خصوص ترم تابستانی در سال جاری

     موارد مهم در خصوص ترم تابستانی در سال جاری (ترم 3993 ) جهت برنامه ریزی و اطلاع رسانی به دانشجویان به شرح ذیل به استحضار می رسد، خواهشمند است در این خصوص موارد ذکر شده مدنظر قرار گیرند:

1  دانشجویان جهت انتخاب درس کارآموزی لازم است در تاریخهای - 18 / 2 / 1400 لغایت 20 / 2 / 1400 اقدام نمایند.

2  دانشجویانی که - 2 درس باقیمانده دارند و در شرف فراغت از تحصیل می باشند در صورت موافقت بخش و دانشکده نسبت به اخذ دروس خود بصورت خودخوان در تاریخهای 18 / 2 / 1400   لغایت 20 / 2 / 1400 اقدام نمایند.

3  انتخاب واحد با تأخیر جهت نیمسال تابستانی ( 3993 ) وجود نداشته و تنها دانشجویانی که در تاریخ های

18 / 2 / 1400 لغایت 20 / 2 / 1400انتخاب واحد ترم تابستانی انجام داده اند می توانند نسبت  به ترمیم واحدهای

 خود در تاریخ 22 / 4 / 1400 اقدام نمایند.

4 انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه شهید باهنر که بواسطه عدم کسب حداقل نمره قبولی در ترم - 3992 مجبور به اخذ درس در تابستان(3993 ) می باشند و در اردیبهشت ماه نسبت به انتخاب واحد اقدام ننموده اند در تاریخ 23 / 4 / 1400 قابل انجام است.