مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان