سمینار تخصصی پیرامون پیش بینی فنوتیپ براساس ژنوتیپ در فرآیند به نژادی