رتبه بندی دانشکده های دانشگاه شهید باهنر کرمان

براساس امتیازات بر مبنای اسناد ثبت شده در سیستم گلستان دانشکده کشاورزی در بین تمام دانشکده های دانشگاه شهید باهنر کرمان از لحاظ عملکرد پژوهشی سال 1395 رتبه اول را کسب کرده است.  به پیوست فایل رتبه بندی دانشکده های دانشگاه شهید باهنر ارائه گردید.


رتبه بندی دانشکده ها.pdf