دفاع رساله تحصیلی دوره دکتری آقای فرامرز رستگاری (رشته زراعت)

با نام خدا جلسه دفاع آقای فرامرز رستگاری تحت عنوان بررسی مراحل فنولوژیکی گیاه وسمه در دو محیط متفاوت در تاریخ1398/10/09 ساعت 13:00 در محل سمینار کشاورزی برگزار می گردد.


جمیل درخشیده
پست شده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰۸:۲۲