برگزاری کارگاه آموزشی و ارائه سخنرانی توسط خانم دکتر اکرم تاجی

(استاد دانشگاه فناوری کوئینزلند(Queensland University of  Technology) 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته.

کارگاه آموزشی و سخنرانی ها، دارای محورهای زیر است:

1-   کاربرد فناوری درون شیشه ای در توسعه گیاهان

دوشنبه: 96/9/20. کارگاه به صورت تئوری (از ساعت9/30 تا 11/30) در سالن سمینار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر برگزار می شود. بخش عملی و بازدید از امکانات موجود و آشنایی با تجهیزات کشت بافت و سلول، بعد از ظهر همین روز (13/30 تا 16/30) در دانشگاه تحصیللات تکمیلی و فناوری پیشرفته برگزار می شود.

2-   موارد کلیدی در تجاری سازی یافته های پژوهشی

سه شنبه (96/9/21). از ساعت 9/30 تا 11/30. سالن سمینار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3-    کشاورزی و امنیت غذایی در آینده
سه شنبه (96/9/21) ساعت13/30 تا 15/30. سالن سمینار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان