برداشت ذرت علوفه ای

برداشت ذرت علوفه ای از 9 هکتار مزرعه دانشکده کشاورزی