اعلام زمان مصاحبه دکتری 1400

جهت اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه متقاضیان دکتری بخش علوم و مهندسی آب ، مهندسی علوم دامی ، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات ، مهندسی اقتصاد وبخش مهندسی علوم خاک لطفا به قسمت اطلاعیه های این بخش ها مراجعه فرمایید .