در حال حاضر این دانشکده یکی از بزرگترین دانشکده های دانشگاه به حساب می آید. تاریخچه این دانشکده برمی­گردد به سال تحصیلی 63-62 که به صورت آموزشکده کشاورزی با امکانات بسیار محدود با پذیرش 80 دانشجو در 2 رشته کاردانی (امور زراعی ، امور فنی ) فعالیت­های آموزشی خود را آغاز و سپس در سال تحصیلی 66-67 در رشته امور دامی در مقطع کاردانی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است . مجوز گشایش دانشکده کشاورزی و پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی در دو رشته مهندسی آبیاری و مهندسی زراعت در سال 1364و مهندسی اقتصاد کشاورزی در سال 1368 از سوی شورای عالی گسترش آموزش عالی صادر گردید و آموزشکده کشاورزی به شهرستان جیرفت انتقال یافت. در سال تحصیلی 71-70 با بهره برداری از ساختمان مجهز این دانشکده (ساختمان (Q) و به کارگیری نیروهای کارآمد آموزشی، دانشکده کشاورزی دامنه فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داد. درحال حاضر این دانشکده دارای 10 گروه آموزشی است که در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجو می پذیرد .


ردیف

نام بخش

نام رشته

مقطع تحصیلی

سال گشایش رشته

1

مهندسی آب

مهندسی آب

کارشناسی

مهرماه 1365

سازه های آبی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1375

مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

مهرماه 1388

سازه های آبی

دکتری

بهمن ماه 1390

2

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

مهرماه 1367

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1385

اقتصاد کشاورزی

دکتری

مهرماه 1391

3

مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1383

4

مهندسی تولیدات گیاهی(باغبانی)

تولیدات گیاهی

کارشناسی ناپیوسته

مهرماه 1381

علوم باغبانی

کارشناسی

مهرماه 1390

علوم باغبانی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1388

5

مهندسی علوم خاک

خاکشناسی

کارشناسی

مهرماه 1380

خاکشناسی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1385

علوم خاک

دکتری

مهرماه 1391

6

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات

کارشناسی

مهرماه 1365

زراعت

کارشناسی ارشد

مهرماه 1381

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

مهرماه 1387

زراعت

دکتری

مهرماه 1391

اصلاح نباتات

دکتری

مهرماه 1392

7

مهندسی علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

مهرماه 1376

علوم دامی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1385

اصلاح نژاد دام

دکتری

بهمن ماه 1390

تغذیه دام

دکتری

مهرماه 1392

8

مهندسی علوم و صنایع غذائی

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

مهرماه 1388

9

مهندسی گیاه پزشکی

گیاه پزشکی

کارشناسی

مهرماه 1373

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1388

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1380

بیماری شناسی گیاهی

دکتری

مهرماه 1390

10

مهندسی ماشینهای کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

کارشناسی

مهرماه 1376

مکانیک ماشینهای کشاورزی

کارشناسی ارشد

مهرماه 1382

مکانیک ماشینهای کشاورزی

دکتری

بهمن ماه 1391بخش  ها و رشته های دانشکده کشاورزی (فایل WORD)
 


واحد های وابسته

گروههای آموزشی 10 گروه، آزمایشگاههای آموزشی، آزمایشگاههای تحقیقاتی، اداره امور عمومی، مزرعه آموزشی و تحقیقاتی، گلخانه تحقیقاتی و ایستگاههای دامپروری.