تماس با ما


آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی (ره) میدان پژوهش
دانشگاه شهید باهنر -دانشکده کشاورزی
معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده 
کد پستی:7616914111  صندوق پستی: 76169133
تلفکس : 33257443-034-تلفن: 33257442-034
پست الکترونیکی: rahimpour@uk.ac.ir