تماس با ما


آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی (ره) میدان پژوهش
دانشگاه شهید باهنر -دانشکده کشاورزی
معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده 
کد پستی:7616914111  صندوق پستی: 76169133
تلفکس : 33257443-034-تلفن: 33257442-034
پست الکترونیکی: rahimpour@uk.ac.ir

 


اخبار معاونت

جناب آقای دکتر حسین مهرابی

جناب آقای دکتر حسین مهرابی

دکتر محمد رضا محمدآبادی

دکتر محمد رضا محمدآبادی

برداشت ذرت علوفه ای

برداشت ذرت علوفه ای

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری 1399

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری 1399