معاونین اجرائی و پشتیبانی دانشکده


 

ردیف 

نام و نام خانوادگی  مدت تصدی

 

1

دکتر عبدالحمیدکرباسی از 67/7/16 تا 70/9/20

 

2

دکتر سید ناصر علوی 70/9/20 تا 77/6/21

 

3

مهندس احمد خسروی 77/6/21 تا 84/11/16

 

4

دکتر محمد سالارمعینی 84/11/16 تا 85/7/16

 

5

دکتر وحیدرضا صفاری 85/7/16 تا 92/7/06

 

6

دکتر شهرام پورسیدی 92/7/06 تا کنون