دکتراحمد آیت الهی مهرجردی

 

دکتری ژنتیک و اصلاح دام

دانشیار

 موبایل

۰۹۱۲۲۰۹۹۵۰۱

ایمیل: mehrgardi@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/ahayatollahi

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۶۷۳


 

 


 

1

دکتر غلامرضا خواجویی نژاد

زراعت و اصلاح نباتات


دانشیار

از سال 1385تا اسفند ماه سال 1393

ایمیل: Khajoei@mail.uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/ghhkhajoee

تلفن: 03433222043

 

 

2

دکتر حسین معصومی

ویروس شناسی گیاهی

استاد

از سال 1382تا سال 1385

ایمیل: masoomi@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/homassumi

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۶۷۳

گزارش نهائی 8 2-85(1).pdf

 

3

دکتر محمد جواد آروین

علوم و مهندسی باغبانی

استاد

از سال 1378تا سال 1382

ایمیل: mjarvin@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/moarvin1

تلفن: 03433222698

 

 

4

دکتر محمد حسن فولادی

صنایع غذایی

دانشیار

از سال 1374تا سال 1378

ایمیل: mhfooladi@uk.ac.ir
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/mofoladi

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۶۷۵

 

 

5

دکتر محمد جواد خانجانی

کشاورزی- سازه های آبی

استادیار

از سال 1363تا سال 1374

ایمیل: -
پورتال:
http://academicstaff.uk.ac.ir/mokhanjani

تلفن: