لیست شماره تماس های دانشکده کشاورزی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده کشاورزی 33257442 33257443 rahimpour@uk.ac.ir